O aplikacji…

Usprawnienie procesu planowania czasu pracy, rozliczenia w ramach wszystkich grup zawodowych i różnych systemów czasu pracy personelu kolejowego. Automatyzacja rozliczeń czasu pracy, ograniczenie czasochłonności operacji i ryzyka błędów. Bieżące monitorowanie realizacji zadań i operacyjne zarządzanie personelem w oparciu o aktualne dostępności zasobów. Raportowanie i statystyki, współpraca z systemami HRM, aktualizacja danych o nieobecnościach. Zgodność z prawem pracy i przepisami branżowymi. Ewidencja danych osobowych, przypisań organizacyjnych, limitów urlopowych, nadgodzin, wymiaru czasu pracy, harmonogramów, umów, warunków i uzgodnień specjalnych. Tworzenie planów pracy i urlopowych, planowanie i rejestracja nieobecności, obsługa wniosków urlopowych, ewidencja czasu pracy i zastępstw. Obsługa danych wprowadzanych manualnie i import z systemów zewnętrznych, raportowanie i statystyki czasu pracy, przerw, okresów odpoczynku, nadgodzin. Rozliczenia i zestawienia składników płacowych.

Aplikacja stanowi repozytorium wszystkich danych niezbędnych do kompletnego i zgodnego z przepisami zarządzania czasem pracy oraz rozliczeniami. Oparta o obowiązujący kodeks pracy oraz uregulowania branżowe, zawiera elementy specyficzne dla kolei. Obsługuje cały proces od zatrudnienia, ustalenia warunków i trybu pracy, planowania ramowego i szczegółowego, poprzez monitorowanie realizacji, ewidencję obecności i dyscypliny czasowej, ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich, raportowanie we wszystkich zakresach. Uwzględnia dane zgromadzone w profilach poszczególnych pracowników, specyfikę stanowisk i zadań przewozowych, ważność uprawnień i badań lekarskich, limitów i harmonogramów, terminów obowiązywania umów. Pozwala na planowanie w odniesieniu do poszczególnych osób i grup, obsługę zastępstw i akceptacji wniosków w oparciu o hierarchię i uprawnienia. System obsługuje wszystkie rodzaje osobowych wniosków standardowych oraz kolejowych, automatycznie generując elementy historii zatrudnienia. Poprzez mechanizmy importu komunikuje się z zewnętrznymi źródłami danych. Przygotowuje dane do rozliczeń finansowych z uwzględnieniem trybu zatrudnienia, nieobecności, nadpracowań, uciążliwości, braków danych w ewidencji. Zapewnia wielopoziomową akceptację rozliczeń i podział obsługi procesu, komunikuje się z zewnętrznymi systemami zastosowanymi w organizacji. Zawiera elementy kontroli rozliczeń, generuje zestawienia i wydruki związane z procesem. Raportuje składniki czasu pracy, nieobecności i limity.


Funkcjonalności:

– Usprawnienie i przyśpieszenie planowania i rozliczania czasu pracy w poszczególnych zespołach pracowniczych,
– Planowanie i rozliczanie czasu pracy w sposób zgodny z normami określonymi w przepisach prawa pracy,
– Optymalizacja zatrudnienia uzyskiwana dzięki mechanizmom wspierającym harmonogramowanie czasu pracy,
– Ograniczenie liczby godzin nadliczbowych dzięki efektywnemu planowaniu czasu pracy,
– Automatyzacja rozliczeń ograniczająca czasochłonność operacji oraz ryzyko błędnych wyliczeń,
– Zapewnienie systemu raportowania danych czasu pracy, jako funkcjonalności zarządczej dla menedżerów,
– Ograniczenie kosztów działu personalnego związanych z rozliczeniem czasu pracy,
– Raportowanie i statystyki czasu pracy, przerw, okresów odpoczynku, nadgodzin,
– Usprawnienie komunikacji w zakresie informacji dot. czasu pracy pomiędzy działem kadr a poszczególnymi działami,
– Integracja aplikacji z zewnętrznymi systemami RCP oraz ERP.


Korzyści:

– Konieczność usprawnienia i przyśpieszenia planowania i rozliczania czasu pracy,
– Konieczność zautomatyzowania procesu planowania i rozliczania czasu pracy,
– Zapewnienie zgodności procesu planowania i rozliczania z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
– Zmniejszenie zatrudnienia uzyskane dzięki optymalnemu planowaniu czasu pracy,
– Stworzenie uniwersalnego systemu raportowania danych z systemu czasu pracy,
– Ograniczenie liczby godzin nadliczbowych dzięki efektywnemu planowaniu czasu pracy,
– Usprawnienie przepływu informacji dotyczących czasu pracy pomiędzy działem kadr a poszczególnymi działami.