O aplikacji…

Efektywne narzędzie dla biur i komórek dyspozytorskich w firmach kolejowych, także firm świadczących w modelu outsourcingu usługi związane z koleją. Obejmuje kompletny proces obsługi zleceń przewozowych, kwalifikowanego doboru drużyn kolejowych i wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowej, zgodnej z przepisami realizacji zleceń. Moduł dyspozytorski służy do składania zleceń przewozowych, planowania dyspozytorskiego drużyn pociągowych, konduktorskich i manewrowych oraz do finalnych rozliczeń zleceń z kontrahentem i personelem. System może spełniać również funkcje zarządzania taborem trakcyjnym i parkiem wagonowym. W funkcji dyspozytorskiej system blokuje zatrudnienie pracownika nie spełniającego warunków aktualności badań okresowych, egzaminów weryfikacyjnych i innych wymogów stawianych pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu kolejowego. System wykorzystuje zaawansowane funkcje kontroli procesu, dzieląc zadania i odpowiedzialność pomiędzy jego uczestników. Realizuje koncepcję operacyjnej współpracy odrębnych podmiotów, umożliwia pracę w na stacjach operatorskich lub w trybie zdalnym.

Rozbudowany moduł obsługi dokumentów ułatwia audity organów kontroli branżowej oraz śledzenie historii zleceń, zatrudnienia i realizacji zadań. Obsługuje dokumenty skanowane. Stanowi część pakietu Translink Master i współpracuje z innymi aplikacjami, może także funkcjonować jako integralne rozwiązanie. Możliwość implementacji w firmach wykazujących podobieństwo procesów biznesowych.

 

Problemy do rozwiązania:

– Potrzeba efektywnego zarządzania zasobami pracy oraz ewidencji czynności do wykonania,
– Konieczność efektywnego zarządzania planowanymi zleceniami,
– Brak narzędzi do kontrolowania doboru zasobów potrzebnych do wykonania zlecenia,
– Konieczność zadbania o bezpieczną i zgodną z przepisami ruchu obsadę personalną,
– Wymuszona przepisami bezpieczeństwa realizacja zlecenia przewozowego.


Funkcjonalności:

– Pozyskiwanie, ewidencjonowanie, planowanie, uruchamianie, monitorowanie i rozliczanie zleceń na usługi kolejowe,
– Planowanie dyspozytorskie drużyn pociągowych,
– Planowanie drużyn konduktorskich i manewrowych,
– Raportowanie realizacji zleceń oraz rozliczenia ze zleceniodawcami,
– Dobór elementów zleceń w oparciu o zweryfikowane dane dotyczące kwalifikacji,
– Mechanizmu doboru taboru i optymalizacji tras,
– Wygodny panel sterujący uprawnieniami.


Korzyści:

– Wsparcie pracy dyspozytorskiej przewoźników kolejowych i właścicieli bocznic kolejowych,
– Łatwe i precyzyjne rozliczanie usług kolejowych,
– Może być elementem Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w ruchu kolejowym przewoźników
i właścicieli bocznic, podnosząc ich jakość,
– Znaczne skrócenie operacji dzięki powiązaniu danych z systemów HRM i zarządzających taborem.