O aplikacji…

Zunifikowana ewidencja zużycia paliw płynnych lokomotyw spalinowych, zawierająca i przetwarzająca dane niezbędne do efektywnego zarządzania operacyjnego. Ułatwia bieżące monitorowanie zużycia materiałów pędnych, prowadzenie analiz efektywności wykorzystania poszczególnych typów lokomotyw do specyficznych warunków przewozowych z punktu widzenia zużycia paliwa. Może być wygodnym i skutecznym narzędziem w ocenie jakości pracy personelu, obsługującego tabor trakcyjny. Profil ewidencji zużycia paliw płynnych lokomotyw zawiera dane niezbędne do zarządzania procesami przewozowymi. Jest istotnym elementem planowania i bieżącego monitorowania kosztów eksploatacyjnych. Konstrukcja aplikacji zapewnia dostosowywanie jej do aktualizowanych wymogów specyficznych dla branży. Repozytorium samodzielne lub element systemu TransLink Master, współdzielony przez zarządców taboru. Aplikacja może zaciągać i przetwarzać informacje dostarczane do centrum dyspozytorskiego z urządzeń GPS, zainstalowanych na pojazdach trakcyjnych.

 

Problemy do rozwiązania:

– Brak kontroli zużycia paliw płynnych,
– Konieczność monitoringu ponoszonych kosztów,
– Brak efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów,
– Brak monitoringu poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za powierzone mienie.

 

Funkcjonalności:

– Zunifikowana ewidencja zużycia paliw płynnych,
– Ułatwienie monitorowania zużycia materiałów pędnych,
– Prowadzenie analiz efektywności,
– Wygodne i skuteczne narzędzie w ocenie jakości pracy personelu,
– Bieżące monitorowanie kosztów eksploatacyjnych,
– Scentralizowane zarządzanie danymi,
– Optymalne zarządzanie taborem.


Korzyści:

– Wsparcie pracy osób zarządzających efektywnością wydajności zasobów,
– Automatyczna kontrola procesów,
– Łatwe i precyzyjne zarządzanie posiadanymi zasobami,
– Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów,
– Podniesienie jakości świadczonych usług.