O aplikacji…

Zunifikowana ewidencja pojazdów trakcyjnych, zawierająca dane niezbędne do efektywnego zarządzania operacyjnego, z zachowaniem wymogów systemów bezpieczeństwa. Ułatwia bieżącą inwentaryzację zasobów oraz monitorowanie stanu technicznego, badań, dopuszczeń i certyfikatów technicznych. Profile poszczególnych elementów taboru ułatwiają zarządzanie zasobami w wielu wymiarach, przygotowując dane dla zleceń je angażujących, bieżącej obsługi technicznej i raportów eksploatacyjnych. Profil zasobu (lokomotywy) zawiera dane rejestracyjne, podstawowe dane techniczne, stosowalność, dane i dokumenty (skany) pochodzące z badań i przeglądów, dane eksploatacyjne. Ewidencja przebiegów, napraw i nakładów pozwala na raportowanie, analizę kosztów oraz ocenę jakościową taboru. Konstrukcja bazy danych zapewnia dostosowywanie jej do aktualizowanych wymogów specyficznych dla branży. Repozytorium samodzielne lub element systemu Translink Master, współdzielony przez zarządców taboru. Efektywne narzędzie zarządzania zasobami taboru kolejowego dla przedsiębiorstw uczestniczących w organizacji i eksploatacji ruchu kolejowego. Objęcie ewidencją całego cyklu życia lokomotyw, zastosowanie kompletnej i aktualizowanej ewidencji wszelkich danych istotnych dla elementu taboru lub procesu stwarza możliwość lepszego, całościowego zarządzania. Aplikacja umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi dostarczonymi i zweryfikowanymi przez odpowiednich uczestników procesu, ułatwia dobór taboru do poszczególnych zadań i przesyłek, przechowuje dane niezbędne do monitorowania i raportowania stanu technicznego, przyśpiesza identyfikację i lokalizowanie zasobów, wyklucza wykorzystywanie elementów nie spełniających odpowiednich warunków. W połączeniu z danymi pochodzącymi z innych ewidencji i systemów pozwala na etapowe lub całościowe implementacje rozwiązań organizujących i optymalizujących wykorzystanie zasobów, podnoszących jakość i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Rozwiązanie oparte o aplikację IBM Lotus Notes oraz portal pozwala na elastyczne i uniwersalne zastosowania.

 

Funkcjonalności:

krop-tlm Zunifikowana ewidencja pojazdów trakcyjnych,
krop-tlm Efektywne zarządzanie operacyjne, z zachowaniem wymogów systemów bezpieczeństwa,
krop-tlm Ewidencja przebiegów, napraw i nakładów,
krop-tlm Analiza kosztów oraz ocena jakościowa taboru,
krop-tlm Monitorowanie stanu technicznego, badań, dopuszczeń i certyfikatów technicznych.

 

Korzyści:

krop-tlm Efektywne zarządzanie taborem,
krop-tlm Elektroniczny obieg dokumentów związanych z utrzymaniem i eksploatacją,
krop-tlm Poprawa efektywności wykorzystania posiadanych zasobów,
krop-tlm Spełnienie wymogów prawnych,
krop-tlm Podniesienie jakości świadczonych usług.